Kapitale ossen
Jaar van uitgifte 1999
Nur1 680
Nur2 696
Reeks naam N.W. Posthumus Reeks
Status uitverkocht
Taal Nederlands
Bindwijze ing
Bladzijdes 661
Reeks nummer 9
Plaats van uitgave Hilversum
Druk 1

'(...) stel ik (...) vast dat deze uitgave een belangrijke bijdragen levert aan het internationale onderzoek naar de ossenhandel. Niet in de laatste plaats heeft dit ermee te maken dat op alle onderdelen uitvoerig bronnenonderzoek is verricht. Deze dissertatie daagt uit tot vervolgonderzoek. Een prettige bijkomstigheid is dat het proefschrift zich als een spannend boek laat lezen. Aparte vermelding verdienen de goed gekozen illustraties en de duidelijk getekende kaartjes.' J. Beenakker in: NEHA-BULLETIN 14-1999-nr.2. 'De combinatie van de ontwikkelingen op de lange termijn met de individuele verhalen van de kooplieden zorgt ervoor dat de geschiedenis van de ossenhandel een zeer menselijk gezicht heeft gekregen. Daarmee laat Gijsbers zien dat de "grande histoire" wel degelijk met de "petite histoire" kan samengaan.' M.C. 't Hart in: De Zeventiende eeuw 15 (1999) 2. 'Gijsbers' investigation into the seaborne trade in particular is excellent, and her ability to weave the cultural an social aspects of the oxen trade together with the economic is first-rate.' Donald J. Harreld in: Sixteenth Century Journal XXXII/2 (2001). '(...) Gijsbers' studie draagt duidelijk bij tot de kennis van het ondernemersgedrag in deze sector. Bovendien is het een verademing om eens een economisch-historische studie te lezen die niet alleen over structuren en conjuncturen gaat, maar waarin ook het vaak moeilijke leven van de kooplui en de angst van de dieren in de volle en benauwde scheepsruimen aan de orde komen.' P.J. van Cruyningen in: Tijdschrift voor geschiedenis, jrg. 113, 2000. '(...) wie zich tot de probleemstellingen en conclusies van het boek beperkt, doet zichzelf en ook Gijsberts te kort. Want buitengewoon boeiend is het betoog, dat van een grote deskundigheid en, gezien de indrukwekkkende hoeveelheid bronnenmateriaal waarop zij zich baseert, vooral van een grote zorgvuldigheid getuigt. Met name het hoofdstuk over de organisatie van het transport heb ik met veel interesse gelezen. Dat ging over hoeveel runderen er in een schip gingen, over de omstandigheden aan boord, over de duur van de reis, over de communicatie (de taal) enzovoort. Kapitale ossen is daardoor een knap boek geworden.' Paul Brusse in: BMGN 116/4, 2001. 'De historiografie van de internationale ossenhandel kent al een lange geschiedenis. Tot aan het verschijnen van deze indrukwekkende studie van Wilma Gijsbers was de Nederlandse bijdrage aan dit onderwerp beperkt gebleven. Het zal dan ook de nodige moed vereist hebben om zich aan bijna vijf eeuwen commerciële activiteiten rond de ossenhandel te wagen. Met haar standaardwerk heeft Gijsbers de omissie in de Nederlandse geschiedschrijving ruimschoots goed gemaakt. (...) Het is moeilijk een studie als deze recht te doen. Aan dit onvolprezen standaardwerk ligt een enorme hoeveelheid archief- en bronnenonderzoek in Nederland, Duitsland en Denemarken ten grondslag. Het boek telt 661 pagina's waarvan 359 pagina's worden ingenomen door vlot leesbare tekst, grafieken, tabellen, kaarten en andere illustraties. De rest bestaat uit een uitgereid notenapparaat, Engelse samenvatting, historiografisch overzicht, diverse bijlagen met kwantitatieve gegevens, overzichten van bevrachtingscontracten, schippers en kooplieden in binnen- en buitenland, notariële akten, genealogie, bronnen en literatuur en tenslotte een register van persoonsnamen en plaatsnamen. (...) Ondanks de uitgestrektheid van het onderzoeksgebied, de discontinuïteit en de weerbarstigheid van de primaire bronnen, de beperkte beschikbaarheid van buitenlandse literatuur, de tijdsintensieve correspondentie bij de uitwisseling van gegevens en de taalbarrière is zij erin geslaagd een boeiend beeld van de ossenhandel en van actief ondernemerschap te schetsen.' P. Koolmees in: Argos 23, 2000.

Kapitale ossen

W. Gijsbers | 9065500561
49,
Niet op voorraad in de webshop
Niet op voorraad
Plaats op verlanglijstje

Beschrijving

De internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1750).
 

 

Het mesten van ossen (gecastreerde stieren) speelt in de Nederlandse rundvleesproductie tegenwoordig geen rol van betekenis meer. Eeuwen geleden waren ossen echter niet weg te denken uit de agrarische economie van Nederland. Deze ossen werden vooral geïmporteerd vanuit het koninkrijk Denemarken (dat ook de nu tot Zuid-Zweden behorende gebieden Skåne, Halland en Blekinge omvatte en waar Noorwegen bij aangesloten was door middel van een personele unie) en de hertogdommen Sleeswijk en Holstein. Deze noordwest-Europese handel in slachtossen vormde een onderdeel van een uitgestrekt continentaal Europees handelsnetwerk in slachtvee. In het tweede decennium van de zeventiende eeuw, toen de export uit Denemarken en Sleeswijk-Holstein op zijn hoogst was, werden jaarlijks circa 50.000 ossen over land en 10.000 ossen over zee geëxporteerd. Een deel daarvan was bestemd voor het gewest Holland, dat zich tot een belangrijk weidegebied voor buitenlandse ossen had ontwikkeld. De ossen, die door de lange reis een aanzienlijk deel van hun lichaamsgewicht verloren, werden op de sappige Hollande weiden vet gemest, voor ze werden geslacht. In Kapitale ossen beschrijft Wilma Gijsbers de productie van slachtossen in Denemarken en Sleeswijk-Holstein, het transport naar de markten, de internationale handel en de vetweiderij van ossen in het gewest Holland tussen 1300 en 1750. Stuk voor stuk analyseert ze de factoren die in de langetermijnontwikkeling van de internationale ossenhandel een rol hebben gespeeld: demografisch-geografische, economische, politieke, sociale, culturele en fysische. Door de lotgevallen van drie zeventiende-eeuwse sleutelfiguren - Pieter Tatinghof uit Enkhuizen, Thomas Jensen uit Ringkøbing en Joseph Deutz uit Amsterdam - gedetailleerd te onderzoeken, laat Gijsbers zien wat het effect van bepaalde ontwikkelingen in de ossenhandel was op de handelwijze van de betrokken ondernemers.