Middeleeuwse Studies en Bronnen


1. Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse bisschoppen. Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus, Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus. Uitgegeven en vertaald door Hans van Rij, 1989, 138 blz., ingenaaid, ISBN 9065500057.

2. Marco Mostert, The political theology of Abbo of Fleury. A study of the ideas about society and law of the tenth-century monastic reform movement. 1987, 224 pp., paperbound, ISBN 9065502092.

3. Marco Mostert, The library of Fleury. A provisional list of manuscripts. 1989, 315 pp., paperbound, ISBN 9065502106.

4. Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland. Onder redactie van B. Ebels-Hoving, C.G. Santing en C.P.H.M. Tilmans. 1984, 256 blz., ingenaaid, ISBN 9065502084.

5. L. Breure, Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw. 1987, 302 blz., ingenaaid, ISBN 9065502114.

6. Remi van Schaïk, Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550). 1987, 320 blz., ingenaaid, ISBN 9065502122, uitverkocht.

7. M. Gumbert-Hepp, Computus magistri Jacobi. Een schoolboek voor tijdrekenkunde uit 1436. 1987, 217 blz., ingenaaid, ISBN 9065502130.

8. Oorlog in de middeleeuwen. Onder redactie van A.J. Brand. 1989, 181 blz., ingenaaid, ISBN 9065502149, uitverkocht.

9. R.J. Resoort, Een schoone historie vander borchgravinne van Vergi. Onderzoek naar de intentie en gebruikssfeer van een zestiende-eeuwse prozaroman. 1988, 320 blz., ingenaaid, ISBN 9065502157.

10. Convivium aangeboden aan prof.jkvr.dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Onder redactie van E.A. Hattinga van 't Sant, J.T. Toussaint Raven en L. van Tongerloo. 1988, 224 blz., gebonden, ISBN 9065502165, uitverkocht.

11. G.M. De Meyer, Min en onmin. Mannen en vrouwen over hun omgang aan het einde van de vijftiende eeuw. 1989, 196 blz., ingenaaid, ISBN 9065502173.

12. H.P.H. Camps, De stadsrechten van graaf Willem II van Holland. Een diplomatische, tekstkritische en historische studie. 1989, 128 blz., ingenaaid, ISBN 906550219x.

13. D.E. van der Poel, De Vlaamse Rose en Die Rose van Heinric. Onderzoekingen over twee Middelnederlandse bewerkingen van de Roman de la Rose. 1989, 260 blz., ingenaaid, ISBN 9065502203.

14. De studie van de Middelnederlandse letterkunde: Stand en toekomst. Symposium Antwerpen 22-24 september 1988. Onder redactie van F.P. van Oostrom en Frank Willaert, 1989, 269 blz., ingenaaid, ISBN 9065502211.

15. C. Postma, Het hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen 1290-1589. 1989, 461 blz., gebonden, ISBN 906550222x, uitverkocht.

16. A.E.G. Mantz-van der Meer, Op zoek naar loutering. Oorsprong en ontwikkeling van de enkratitische ascese tot in het begin van de 13e eeuw. 1989, 379 blz., ingenaaid, ISBN 9065502238.

17. M.J. Waale, De Arkelse oorlog 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse. 1990, 300 blz., ingenaaid, ISBN 9065502246, uitverkocht.

18. De middeleeuwen in de twintigste eeuw. Middeleeuwse sporen in de hedendaagse cultuur. Redactie Renée Harp, Erwin Mantingh en Marian Rappoldt, 1990, 160 blz., ingenaaid, ISBN 9065502254, uitverkocht.

19. A.G. Jongkees, Burgundica et varia. Keuze uit de verspreide opstellen van prof.dr. A.G. Jongkees, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 14 juli 1989 door de Kring van Groninger Mediaevisten 'Amici'. Bezorgd door E.O. van der Werff, C.A.A. Linssen, B. Ebels-Hoving, 1990, 365 blz., gebonden, ISBN 9065502262.

20. Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum. Editie en vertaling H.P.H. Jansen en A. Janse, 1991, 568 blz., gebonden, ISBN 9065502270, uitverkocht. Leverbaar als paperback, 2013, ISBN 9789087043681.

21. Christian M.E. De Backer, Farmacie te Gent in de late middeleeuwen. Apothekers en receptuur. 1990, 288 blz., ingenaaid, ISBN 9065502289, uitverkocht.

22. Irene Spijker, Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over Renout van Montalbaen en de Franse Renaut-traditie. 1990, 318 blz., ingenaaid, ISBN 9065502351.

23. Ienje van 't Spijker, Als door een speciaal stempel. Traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk (1050-1150), 1990, 191 blz., ingenaaid, ISBN 906550236x.

24. A.P.J. Miltenburg, Naar de gesteldheid dier tyden. Middeleeuwen en mediëvistiek in Nederland in de negentiende eeuw. 1991, 240 blz., ingenaaid, ISBN 9065502386.

25. Scolastica willic ontbinden. Over de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Redactie J.J. van Moolenbroek en Maaike Mulder, 1991, 148 blz., ingenaaid, ISBN 9065502408.

26. Een school spierinkjes. Kleine opstellen over de Middelnederlandse artes-literatuur. Onder redactie van W.P. Gerritsen, Annelies van Gijsen en Orlanda S.H. Lie, 1991, 192 blz., ingenaaid, ISBN 9065502424.

27. Dit is 't Memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338)1435-1566. Inleiding en editie J.G.J. van Booma, 1991, 205 blz., gebonden, ISBN 9065500065.

28. De ongevalliche Lanceloet. Studies over de Lancelotcompilatie. Onder redactie van Bart Besamusca en Frank Brandsma, 1992, 143 blz., ingenaaid, ISBN 9065502440.

29. A.C.F. Koch, Tussen Vlaanderen en Saksen. Uit de verspreide geschiedkundige opstellen van A.C.F. Koch (1923-1990). 1992, 320 blz., gebonden, ISBN 9065502459.

30. E.A. Overgaauw, Martyrologes manuscrits des anciens diocèses d'Utrecht et de Liège. Étude sur le développement et la diffusion du Martyrologe d'Usuard. 1993, 1169 blz. en 2 volumes, relié, ISBN 9065500138.

31. Johanna Kossmann-Putto, Het heimelijk gerecht. Het Westfaals veemgerecht in de Noordelijke Nederlanden in de late middeleeuwen. 1993, 246 blz., ingenaaid, ISBN 9065502475.

32. J.L. van der Gouw, Everwach, de rentmeester van de bisschop van Utrecht. Een verhaal uit het begin van de dertiende eeuw. 1994, 119 blz., gebonden, ISBN 9065500103.

33. Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem. Zeventien teksten uit hs. Brussel, K.B., 15.589-623 uitgegeven en ingeleid door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en België. Onder redactie van H. van Dijk, W.P. Gerritsen, Orlanda S.H. Lie en Dieuwke E. van der Poel, 1992, 192 blz., ingenaaid, ISBN 9065502483, uitverkocht.

34. M. van der Voort, Van serpenten met venine. Jacob van Maerlant's boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien. 1993, 192 blz., ingenaaid, ISBN 9065500146.

35. O. van den Arend, Zeven lokale baljuwschappen in Holland. 1993, 496 blz., ingenaaid, ISBN 9065502491, uitverkocht.

36. Eloe Kingma, De mooiste onder de vrouwen. Een onderzoek naar religieuze idealen in 12e-eeuwse commentaren op het Hooglied. 1993, 219 blz., ingenaaid, ISBN 9065502505.

37. A.L.P. Buitelaar, De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek. 1993, 440 blz., gebonden, ISBN 906550253x, uitverkocht.

38. Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Onder redactie van E.P. Bos en G. Warnar, 1993, 93 blz., ingenaaid, ISBN 9065502556, uitverkocht.

39. Bart Besamusca, Walewein, Moriaen en de Ridder metter mouwen. Intertekstualiteit in drie Middelnederlandse Arturromans. 1993, 219 blz., ingenaaid, ISBN 9065502564.

40. Josephie Brefeld, A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages. A Case for Computer-Aided Textual Criticism, 1994, 243 pp., paperbound, ISBN 9065502572, uitverkocht.

41. Rob Meens, Het tripartite boeteboek. Overlevering en betekenis van vroegmiddeleeuwse biechtvoorschriften (met editie en vertaling van vier tripartita). 1994, 582 blz., ingenaaid, ISBN 9065502610.

42. Geertruida de Moor, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574). 1994, 736 blz., gebonden, ISBN 9065502661, uitverkocht.

43. De middeleeuwse ideeënwereld, 1000-1300. Onder redactie van Manuel Stoffers, 1999, 400 blz., ingenaaid, ISBN 9065502653, alleen nog leverbaar als paperback.

44. Clara Strijbosch, De bronnen van 'De reis van Sint Brandaan'. 1995, 320 blz., ingenaaid, ISBN 906550270x.

45. Anneke B. Mulder-Bakker, De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering. M.m.v. Hans van Dijk, Onno Kneepkens, Bosco van der Linden, Juliette Pasveer, Edmé Smits, Mechteld Flury-Lemberg, 1995, 253 blz., ingenaaid, ISBN 9065502718, uitverkocht.

46. H.P.H. Camps, Het stadsrecht van Den Bosch van het begin (1184) tot het Privilegium Trinitatis (1330). Een exposé met enkele nabeschouwingen. 1995, 75 blz., ingenaaid, ISBN 9065502726.

47. Jan Willem Verkaik, De moord op graaf Floris V. 1996, 278 blz., ingenaaid, ISBN 9065502580.

48. Ronald de Graaf, Oorlog om Holland 1000-1375. 1996, 469 blz., ingenaaid, ISBN 9065502785, uitverkocht. Herdrukt in 2004 als MSB 80, ISBN 9789065508072.

49. De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Wim van Anrooij (redactie), Truus van Bueren, Reindert Falkenburg, Jan de Jong, Marijke Mooijaart, 1997, 230 blz., ingenaaid, ISBN 9065502793.

50. Pieter Eligh, Leven in de eindtijd. Ondergangsstemmingen in de middeleeuwen. 1996, 299 blz., ingenaaid, ISBN 906550284x.

51. Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Congres Nijmegen 14 oktober 1994. Redactie Gerard Sonnemans, 1996, 160 blz., ingenaaid, ISBN 9065502858.

52. Anna Petitova-Bénoliel, L'Église à Prague sous la dynastie des Luxembourg (1310-1419). 1996, 222 pp., ISBN 9065502874.

53. Herman Brinkman, Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. 1997, 415 blz., ingenaaid, ISBN 9065502882.

54. Erwin Huizenga, Een nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818. 1997, 537 blz., ingenaaid, ISBN 9065502920.

55. Jeroen Deploige, In nomine femineo indocta. Kennisprofiel en ideologie van Hildegard van Bingen (1098-1179). 1998, 224 blz., ingenaaid, ISBN 9065502904.

56. M.K.A. van den Berg, De Noordnederlandse historiebijbel. Een kritische editie met inleiding en aantekeningen van Hs. Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek. 1997, 847 blz., gebonden, ISBN 9065500278.

57. Karina van Dalen-Oskam, Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel. 1997, 269 blz., ingenaaid, ISBN 9065502947.

58. Ambrosius Zeebout, Tvoyage van Mher Joos van Ghistele. Editie R.J.G.A.A. Gaspar, 1998, 456 blz., ingenaaid, ISBN 9065500316.

59. Gerard Geldenhouwer van Nijmegen, Historische werken (1482-1542). Editie/vertaling István Bejczy en Saskia Stegeman in samenwerking met Michiel Verweij, 1998, 233 blz., ingenaaid, ISBN 9065500332.

60. Trudy Lemmers, Guibert van Nogents Monodiae. Een twaalfde-eeuwse visie op kerkelijk leiderschap. 1998, 192 blz., ingenaaid, ISBN 9065502971.

61. Th.A.A.M. van Amstel, De Heren van Amstel 1105-1378. Hun opkomst in het Nedersticht van Utrecht in de twaalfde en dertiende eeuw en hun vestiging in het hertogdom Brabant na 1296. 1999, 280 blz., ingenaaid, ISBN 9065502998, uitverkocht.

62. W. van Tuyl, Het ambacht Zwammerdam. Een bijdrage tot de geschiedenis van zijn vorming en bestuur. 1998, 261 blz., ingenaaid, ISBN 9065500359.

63. J.G. Kruisheer, Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290). 1998, 218 blz., ingenaaid, ISBN 9065500367.

64. Marjolein Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen. 1999, 404 blz., ingenaaid, ISBN 9065500502, uitverkocht.

65. Jaap van Moolenbroek, Mirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en Nederlanders. 1999, 361 blz., ingenaaid, ISBN 9065500634.

66. Alpertus van Metz, Gebeurtenissen van deze tijd, Een fragment over bisschop Diederik I van Metz en De mirakelen van de heilige Walburg in Tiel. Inleiding en vertaling door Hans van Rij, 1999, 96 blz., ingenaaid, ISBN 9065500715.

67. Pade crom ende menichfoude. Het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw. Onder redactie van Hans van Dijk en Paul Wackers, 1999, 284 blz., ingenaaid, ISBN 9065500898.

68. De Vita van Hildegard. Ingeleid en vertaald door Tony Lindijer, 2000, 192 blz., paperback, ISBN 9065506101.

69. Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. Redactie: Ria Jansen-Sieben, Jozef Janssens, Frank Willaert, 2000, 345 blz., ingenaaid, ISBN 9065506136.

70. Hoort wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat. Redactie: Bart Besamusca, Frank Brandsma en Dieuwke van der Poel, 2000, 192 blz., ingenaaid, ISBN 9065506144.

71. Mathilde van Dijk, Een rij van spiegels. De Heilige Barbara van Nicomedia als voorbeeld voor vrouwelijke religieuzen. 2000, 285 blz., ingenaaid, ISBN 9065506152.

72. Mariken Goris, Boethius in het Nederlands. Studie naar de tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485), boek II. 2000, 431 blz., ingenaaid, ISBN 9065506306.

73. Erwin Mantingh, Een monnik met een rol. Willem van Affligem, het Kopenhaagse Leven van Lutgart en de fictie van een meerdaagse voorlezing. 2000, 411 blz., ingenaaid, ISBN 9065506322.

74. Steven Vanderputten, Een heilig volk is geboren. Opkomst en ondergang van een christelijke staatsideologie uit de vroege Middeleeuwen (c.750-900). 2001, 119 blz., ingenaaid, ISBN 9065506357.

75. Marcel van der Voort, Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme. 2001, 480 blz., ingenaaid, ISBN 9065506462.

76. Willem Procurator, Kroniek. Editie en vertaling van het Chronicon van Willelmus Procurator door Marijke Gumbert-Hepp met medewerking van J.P. Gumbert, 2001, 543 blz., gebonden, ISBN 9065506624.

77. Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariengaarde in Friesland. Inleiding, editie en vertaling H.Th.M. Lambooij en J.A. Mol, met medewerking van M. Gumbert-Hepp en P.N. Noomen, 2001, 544 blz., gebonden, ISBN 9789065506726.

78. Bert Koene, Jan Morren, Fred Schweitzer, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen. Het land, de bewoners en hun heren tussen 700 en 1300. 2003, 192 blz., gebonden, ISBN 9065507744.

79. Gerard Jaspers, Een Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring. 2003, 248 blz., gebonden, ISBN 9065507817.

80. Ronald P. de Graaf, Oorlog om Holland 1000-1375. Herdruk 2004, 469 blz., ingenaaid, ISBN 9065508074.

81. Op reis met memoria. Redactie Peter de Wilde, Annelies van Gijsen, Jesse Mortelmans en Patricia Stoop, 2004, 176 blz., ingenaaid, ISBN 9065508090.

82. Rolf Bremmer, Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300. Uitgave in samenwerking met de Fryske Akademy, 2004, 165 blz., gebonden, ISBN 9065508171.

83. Karolus Rex. Studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de Grote. Onder redactie van Bart Besamusca en Jaap Tigelaar, 2005, 265 blz., ingenaaid, ISBN 9065508201.

84. Dick E.H. de Boer, In de leeuwenkuil. Albrecht van Beieren (1336-1404) als Europees vorst. Nog niet verschenen, verwacht voorjaar 2021, ISBN 9065508287.

85. Stadswording in de Nederlanden. Op zoek naar overzicht. Redactie Reinout Rutte en Hildo van Engen, 2005, 208 blz., ingenaaid, herdruk 2008, ISBN 9789087040819.

86. Annette C. Hemmes-Hoogstadt, 'Sies mijn vlien, mijn jaghen'. Over vorm en inhoud van een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek: Lund, UB, Mh 55 en Brussel, KB, Ms.IV 209/11. 2005, 315 blz., ingenaaid, ISBN 9065508465.

87. Vincent Robijn, Het recht van een vrije Friese stad. De stadboeken van Bolsward (1455-1479). Met een editie van de stadboeken door Hildo van Engen, 2005, 164 blz., ingenaaid, ISBN 9065508775.

88. Bert Koene, Voor God, Graaf en Geslacht. De kroniek van de ridders van Assendelft. 2005, 232 blz., ingenaaid, ISBN 9065508783.

89. Ingrid Biesheuvel, Die pelgrimage vander menscheliker creaturen. Een studie naar overlevering en vertaal- en bewerkingstechniek van de Middelnederlandse vertalingen van de Pèlerinage de vie humain (1330-1331) van Guillaume de Digulleville met een kritische editie van handschrift Utrecht, Museum Catharijneconvent bmh 93. 2005, 511 blz., gebonden, ISBN 9065508767.

90. A.M. Duinhoven, Floris, Gloriant en Walewein. Middelnederlandse kringloopliteratuur. 2006, 238 blz., ingenaaid, ISBN 9065509003.

91. Henk Teunis, The appeal to the original status. Social justice in Anjou in the eleventh century. 2006, 155 pp., paperbound, ISBN 9065509046.

92. Dirk Otten, Lebuïnus, een gedreven missionaris. 2006, 91 blz., ingenaaid, ISBN 9065509143.

93. Annelies van Gijsen, De vertroosting van Memoria. Geheugen en mnemotechniek in de Nederlanden van de late Middeleeuwen. 2019, 224 blz., ingenaaid, ISBN 9789065509154.

94. P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners. 2009, 278 blz. + cd-rom, gebonden, ISBN 9789065509161.

95. Hildo van Engen, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie. 2006, 488 blz., gebonden, ISBN 9065509208.

96. A.G. Weiler, Het morele veld van de Moderne Devotie, weerspiegeld in de Gnotosolitos parvus van Arnold Gheyloven van Rotterdam, 1423. Een Summa van moraaltheologie, kerkelijk recht en spiritualiteit voor studenten in Leuven en Deventer. 2006, 376 blz., ingenaaid, ISBN 9065509364.

97. Jaap van Moolenbroek, Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek opnieuw uitgegeven bij zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Onder redactie van Sabrina Corbellini, Koen Goudriaan, Johannes A. Mol & Ad Tervoort, 2006, 320 blz., ingenaaid, ISBN 9065509372.

98. Jaap Tigelaar, Brabants historie ontvouwd. Die alder excellenste cronyke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500. 2006, 232 blz., gebonden met cd-rom, ISBN 9065509380.

99. Patty Bange, Moraliteyt saelt wesen. Het laatmiddeleeuwse moralistisch discours in de Nederlanden. 2007, 271 blz., ingenaaid, ISBN 9789065509611.

100. De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie. Een diplomatische en synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700. Bezorgd door Hans Rijns, 2007, 464 blz., gebonden, ISBN 9789065509628.

101. Geertrui Van Synghel, 'Actum in camera scriptorium oppidi de Buscoducis'. De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450. 2007, 459 blz. + cd-rom, gebonden, ISBN 9789065509635.

102. Middelnederlandse bijbelvertalingen. Redactie August den Hollander, Erik Kwakkel & Wybren Scheepsma, 2007, 208 blz., ingenaaid, ISBN 9789065509642.

103. Jeanne van Waadenoijen, De 'geheimtaal' van Jheronimus Bosch. Een interpretatie van zijn werk. 2007, 280 blz., ingenaaid, ISBN 9789065509659, uitverkocht.

104. Arnoud Jan A. Bijsterveld, Do ut des. Gift Giving, Memoria, and Conflict Management in the Medieval Low Countries. 2007, 309 blz., ingenaaid, ISBN 9789065509581.

105. Antheun Janse, Verkochte vrijheid. Het Leerdamse stadsrecht van 1407. 2007, 135 blz., ingenaaid, ISBN 9789065509888.

106. Anneke Mulder-Bakker, Verborgen vrouwen. Kluizenaressen in de middeleeuwse stad. 2007, 160 blz., ingenaaid, ISBN 9789065509963.

107. Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses en het Chronicon Egmundanum uitgegeven en vertaald. Editie Marijke Gumbert-Hepp, Peter Gumbert en J.W.J. Burgers, 2007, 528 blz., gebonden, ISBN 9789087040000, uitverkocht. Leverbaar als paperback, 2014, ISBN 9789087044985.

108. Krijn Pansters, De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500. 2007, 277 blz., gebonden, ISBN 9789087040017.

109. Het cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1481, 1555. Editie Peter Henderikx, I.P. Back en Peter Blom, 2008, 407 blz., gebonden, ISBN 9789087040048.

110. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de noordelijke Nederlanden. Redactie Hildo van Engen en Gerrit Verhoeven, 2008, 272 blz., ingenaaid, ISBN 9789087040062.

111. Herman Lambooij, Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzer kloosters Lidlum en Mariëngaarde. Een nadere studie, editie en vertaling. 2008, 544 blz., gebonden, ISBN 9789087040079.

112. Rijk Timmer, Profeet in eigen land. Philips van Leiden en het publiek belang. 2008, 307 blz., ingenaaid, ISBN 9789087040260.

113. Job Weststrate, In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel ca. 1360-1560. 2008, 336 blz., ingenaaid, ISBN 9789087040338.

114. Han Nijdam, Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters. 2008, 398 blz. + cd-rom, gebonden, ISBN 9789087040512.

115. Tristan en Isolde. Vertaald door Wieke Schultink-Dolk, 2008, 368 blz., paperback, ISBN 9789087040574.

116. De Middelnederlandse preek. Redactie Thom Mertens, Patricia Stoop en Christoph Burger, 2009, 220 blz., ingenaaid, ISBN 9789087040581.

117. Middeleeuwse magister. Feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emeritaat. Redactie Mariken Teeuwen en Els Rose, 2009, 223 blz., ingenaaid, ISBN 9789087040826.

118. Femke Kramer, Mooi vies, knap lelijk. Grotesk realisme in rederijkerskluchten. 2009, 364 blz., ingenaaid, ISBN 9789087040659.

119. De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Redactie Bart Besamusca, Remco Sleiderink en Geert Warnar, 2009, 296 blz., ingenaaid, ISBN 9789087040932.

120. Lydeke van Beek, Leken trekken tot Gods woord. Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn Eerste Collatieboek. 2009, 320 blz., ingenaaid, ISBN 9789087041151.

121. De abtenkroniek van Aduard. Editie, vertaling en studies. Onder redactie van Jaap van Moolenbroek en J.A. (Hans) Mol, met medewerking van Jakob Loer, 2010, 373 blz., gebonden, ISBN 9789087041168.

122. De kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster. Uitgegeven en ingeleid door Anne Doedens en Henk Looijesteijn, 2010, 206 blz., ingenaaid, ISBN 9789087041441.

123. Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans. Onder redactie van Mario Damen en Louis Sicking, 2010, 464 blz., paperback, ISBN 9789087041663.

124. Suzan Folkerts, Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen. 2010, 312 blz., ingenaaid, ISBN 9789087041670.

125.Anton Kos, Van meenten tot marken. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten (1280-1568). 2010, 446 blz., ingenaaid, ISBN 9789087041809.

126. Enea Silvio Piccolomini - Pius II (1405-1464): een humanistisch paus op de bres voor Europa. Bloemlezing uit zijn brieven en Gedenkschriften. Vertaling Michel Goldsteen; inleiding en aantekeningen Zweder von Martels en Michel Goldsteen, 2011, 592 blz. + cd-rom, gebonden, ISBN 9789087041861.

127. Patricia Stoop, Schrijven in commissie. De zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456-1510). 2013, 495 blz., ingenaaid, ISBN 9789087041953.

128. Ludo Milis, Van Waarheden en Werkelijkheid. De opvattingen van de middeleeuwers in het blikveld van nu. 2011, 160 blz., ingenaaid, ISBN 9789087042203.

129. José van Aelst, Vruchten van de Passie. De laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso's Honderd artikelen. 2011, 352 blz., ingenaaid. ISBN 978908704226.

130. De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. 2012, 318 blz., ingenaaid, ISBN 9789087042233.

131. Ene andre tale. Tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek. Onder redactie van An Faems en Marjolein Hogenbirk, 2012, 318 blz., ingenaaid, ISBN 9789087042240.

132. Jeroen Vandommele, Als in een spiegel. Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse Landjuweel van 1561. 2011, 407 blz., gebonden, ISBN 9789087042332.

133. Willem Elders, Josquin des Prez en zijn muzikale nalatenschap. 2011, 256 blz., gebonden, ISBN 9789087042325.

134. Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Onder redactie van Hanno Brand, Jeroen Benders en Renée Nip, 2011, 262 blz., ingenaaid, ISBN 9789087042356.

135. Ad Flaridingun – Vlaardingen in de elfde eeuw. Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen. 2012, 261 blz., ingenaaid, ISBN 9789087042585.

136. [VERVALLEN [Jan van Herwaarden, Op weg naar Jacobus. Het Boek, de Legende en de Gids voor de Pelgrim naar Santiago de Compostela. ISBN 9789087042592, verschijnt helaas niet].]

137. Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memoria Culture in Honour of Truus van Bueren. Ed. by Rolf de Weijer, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette Arenthals, 432 pp, paperbound, ISBN 9789087042721.

138. Joos van Driel, Meesters van het woord. Middelnederlandse schrijvers en hun kunst. 2012, 182 blz., ingenaaid, ISBN 9789087042776.

139. Ike de Loos (†), Patronen ontrafeld. Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen. Samengesteld en ingeleid door José van Aelst, Karl Kügle, Dieuwke van der Poel en Els Rose, 2012, 293 blz., ingenaaid, ISBN 9789087042783.

140. Rudolf van Dijk, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Onder redactie van Charles Caspers en Rijcklof Hofman, 2012, 536 blz., ingenaaid, ISBN 9789087043148.

141. Rudolph Ladan, Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen. 2012, 359 blz., ingenaaid, ISBN 9789087043155.

142. Burcht Pranger, God (1000-1300) en andere literaire aspecten van het christendom. 2013, 192 blz., ingenaaid, ISBN 9789087043223.

143. Anita Boele, Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650. 2013, 367 blz., ingenaaid, ISBN 9789087043438.

144. Bernadette Kramer, Een lekenboek in woord en beeld. De Spegel der minschliken zalicheid. 2013, 279 blz. + cd-rom, ingenaaid, ISBN 9789087043469.

145. Judith Keßler, Princesse der rederijkers. Het oeuvre van Anna Bijns: argumentatieanalyse – structuuranalyse - beeldvorming. 2013, 336 blz., ingenaaid, ISBN 9789087043476.

146. Robert Stein, De hertog en zijn Staten. De eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-1480. 2014, 318 blz., gebonden, ISBN 9789087043889.

147. Martine Veldhuizen, De ongetemde tong. Opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550). 2014, 198 blz., ingenaaid, ISBN 9789087044107.

148. Jan Kuys, Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht. 2014, 447 blz. + cd-rom, gebonden, ISBN 9789087044169.

149. Anna Dlabačová, Literatuur en observantie. De Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding. 2014, 368 blz., gebonden, ISBN 9789087044183.

150. Ben Wasser, Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent. Bloemlezing uit de reisverslagen van Jeruzalemvaarders uit de Nederlanden, 1450-1650. 2014, 242 blz., ingenaaid, ISBN 9789087044220.

151. Hildegard van Bingen, Scivias – Ken de wegen. Deel 1. Vertaling en inleiding Mieke Kock-Rademakers; editie Latijnse tekst A. Führkötter en A. Carlevaris, 2015, 278 blz., paperback, ISBN 9789087044831.

152. Hildegard van Bingen, Scivias – Ken de wegen. Deel 2. Vertaling en inleiding Mieke Kock-Rademakers; editie Latijnse tekst A. Führkötter en A. Carlevaris, 2016, 278 blz., paperback, ISBN 9789087044848.

153. Charles Caspers, Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam. Met een vertaling van Thomas van Kempens Vita Lidewigis door Rijcklof Hofman, 2014, 168 blz., ingenaaid, ISBN 9789087044879.

154. De oudste lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht 1379. Uitgegeven door B. de Keijzer, 2015, 124 blz., paperback, ISBN 9789087045005.

155. In het water gevonden. Het Amersfoortse Mirakelboek. Naar het handschrift Brussel (Koninklijke Bibliotheek Albert I, 8179-8180) uitgegeven en hertaald door Dick E.H. de Boer en Ludo Jongen, 2015, 358 blz., ingenaaid, ISBN 9789087045050.

156. Christiaan Schrickx, Bethlehem in de Bangert. Een historische en archeologische studie naar de ontwikkeling van een vrouwenklooster onder de Orde van het Heilig Kruis in het buitengebied van Hoorn (1475-1572). 2015, 496 blz., gebonden, ISBN 9789087045333.

157. Christine de Pizan in Bruges. Le Livre de la Cité des Dames as Het Bouc van de Stede der Vrauwen (London, British Library, Add. 20698). Orlanda S.H. Lie, Martine Meuwese, Mark Aussems en Hermina Joldersma, 2015, 128 pp., paperbound, ISBN 9789087045395.

158. Leen Alberts, Brouwen aan de Eem. Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwen. 2017, 592 blz., gebonden, ISBN 9789087045401.

159. Wilma Keesman, De eindeloze stad. Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. 2017, 752 blz., gebonden, ISBN 9789087045531.

160. Bram Caers, Vertekend verleden. Geschiedenis herschrijven in vroegmodern Mechelen (1500-1650). 2020, 310 blz., paperback, ISBN 9789087045715.

161. Hildegard van Bingen, Scivias – Ken de wegen. Deel 3. Vertaling en inleiding Mieke Kock-Rademakers; editie Latijnse tekst A. Führkötter en A. Carlevaris, 718 blz., paperback, ISBN 9789087045951.

162. De hemelse hiërarchie van Dionysius de Areopagiet. Vertaald en ingeleid door Àrpàd P. Orbán, 2016, 169 blz., paperback, ISBN 9789087046088.

163. Yves Van Damme, Vragen voor Eckhart. De Dialoog tussen Eckhart en de leek als kritische zoektocht naar een veertiende-eeuwse lekenspiritualiteit. 2016, 296 blz., ingenaaid, ISBN 9789087046187.

164. Lisanne Vroomen, Ik heb mijn lief in eeuwigheid. Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten. 2017, 285 blz., paperback, ISBN 9789087046439.

165. Cécile de Morrée, Voor de tijd van het jaar. Vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen (ca. 1470-1588). 2017, 408 blz., gebonden, ISBN 9789087046590.

166. Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). Vincent Nijenhuis en Koen Goudriaan e.a., 254 blz., gebonden, ISBN 9789087046620.

167. Johanna Maria van Winter, Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. 2017, 470 blz., ingenaaid, ISBN 9789087046705.

168. Gisela Gerritsen-Geywitz, Het Utrechtse draakje en zijn entourage. Vijftien penwerkstijlen in Utrechtse handschriften en gedrukte boeken uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. 2017, 154 blz., paperback, ISBN 9789087046750.

169. Ad van der Zee, De Wendische Oorlog. Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw. 2018, 255 blz., ingenaaid, ISBN 9789087047139.

170. A.G.J. van Doornmalen, De Herlaars in het Midden-Nederlands rivierengebied (ca. 1075-1400). 2019, 439 blz., ingenaaid, ISBN 9789087047276.

171. Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. 2018, 280 blz., gebonden, ISBN 9789087047429.

172. Lisa Demets, Onvoltooid verleden. De handschriften van de 'Excellente Cronike van Vlaenderen' in de laatmiddeleeuwse Vlaamse steden (1440-1500). 2020, 2810 blz., ingenaaid, ISBN 9789087048334.

173. Anne van Egmond, Materiële representatie opgetekend aan het Haagse hof (1345-1425). 2020, 448 blz., ingenaaid, ISBN 9789087048556.

174. Faniola van Dam, Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel. 2020, 352 blz., ingenaaid, ISBN 9789087048679.

175. Hartmann von Aue, Íwein, de ridder met de Leeuw. Een middeleeuwse Arthurroman. Inleiding en vertaling Wieke Schultink-Dolk, 2020, 178 blz., paperback, ISBN 9789087048587.

176. Gaila Jehoel, Het culturele netwerk van Jan van Scorel (1495-1562) . Schilder, kanunnik, ondernemer en kosmopoliet. 2020, 500 blz., paperback, ISBN 9789087048600.